2018 HARÇPULU

TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

29 Aralık 2017 tarihli 30285 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:80) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 267, 50 .-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 767,40 .-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.729,20 .-TL

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 132,50 .-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 190,00 .-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 420,60 .-TL

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 132,50 .-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 190,00 .-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 420,60 .-TL

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 51,60 .-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 74,80 .-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 132,50 .-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 13,10 .-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 44,00 .-TL